Všeobecné podmienkyI.
1. Cestovná kancelária ADRIALAND s.r.o. (ďalej len "cestovná kancelária") sa podpisom zmluvy o zájazde zaväzuje poskytnúť uvedeným zákazníkom vymedzený zájazd.

2. Zákazník sa zaväzuje splniť povinnosti pre neho z tejto zmluvy vyplývajúce, najmä uhradiť cestovnej kancelárii cenu zájazdu vo výške, spôsobom a v termínoch v zmluve uvedených.


II.
Cena zájazdu

1. Cena zájazdu je cena dohodnutá zmluvou o zájazde.
2. Cenu zájazdu smie cestovná kancelária jednostranne zvýšiť bez práva zákazníka od tejto zmluvy odstúpiť, len pre prípad, kedy dôjde k zvýšeniu:
a) ceny za dopravu, vrátane cien pohonných hmôt
b) platieb spojených s dopravou (napr. mýto), ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu
c) výmenného kurzu českej koruny použitého na určenie ceny zájazdu o viac ako 10%.
3. Zhora uvedeným spôsobom smie cestovná kancelária cenu zájazdu jednostranne zvýšiť len na základe svojho písomného oznámenia o zvýšení ceny, ktoré musí byť zákazníkovi odoslané najneskôr 21 dní pred zahájením zájazdu.
4. Cena zájazdu môže byť zhora uvedeným spôsobom navýšená len o skutočné náklady, ktoré cestovnej kancelárii vzniknú z dôvodu v odseku 1, písm. a), b), c) uvedených.
5. Prípadné zľavy ceny zájazdov vyhlásené cestovnou kanceláriou po dátume podpisu zmluvy o zájazde so zákazníkom, nezakladajú právo zákazníka na zľavnenú cenu.
6. Ak dôjde k okolnostiam, ktorých vznik, priebeh alebo následok nie je závislý na postupe cestovnej kancelárie alebo okolnostiam, ktoré sú na strane zákazníka a v dôsledku nich zákazník úplne alebo z časti nevyužije objednané a zaplatené služby, nevzniká mu nárok na náhradu ceny takýchto služieb ani na zľavu z ceny zájazdu.
7. Na základe písomnej objednávky zamestnávateľa zákazníka je cestovná kancelária povinná vystaviť faktúru na úhradu ceny zájazdu znejúcu na zamestnávateľa zákazníka. Táto písomná objednávka musí byť vystavená a zaslaná cestovnej kancelárii najneskôr dva mesiace pred odchodom na dohodnutý zájazd a musí obsahovať presné označenie firmy zamestnávateľa, jeho sídlo, IČO, DIČ, bankové spojenie, meno zamestnanca oprávneného v tejto veci za zamestnávateľa konať, rezervačné číslo zájazdu a čiastku, na ktorú má byť v rámci dohodnutej ceny zájazdu faktúra vystavená (prípadne ďalšie náležitosti, ktoré zamestnávateľ zákazníka vyžaduje). Pri zaslaní objednávky v čase kratšom ako vyššie uvedené alebo za každú opravu už vystavenej faktúry vyžiadané zamestnávateľom, bude tomuto účtovaný paušálny poplatok vo výške 4 EUR.
8. V prípade, že klient v danom termíne stanovenom zmluvou o zájazde neuhradí zálohu/doplatok ceny zájazdu, je cestovná kancelária ADRIALAND oprávnená bez ďalšieho upozornenia od zmluvy odstúpiť a miesta predať ďalším klientom.

III.
Cena služieb nezahrnutá v cene zájazdu

Cena služieb a príplatky, ktorých platby nie sú zahrnuté v cene zájazdu, sú splatné pri podpise zmluvy o zájazde alebo u zástupcu cestovnej kancelárie či u zástupcu zariadenia poskytujúceho službu v mieste konania zájazdu, na ktorého území je služba poskytovaná, ak nie je v zmluve uvedená iná jej splatnosť a miesto platby. Cena služieb nezahrnutá v cene zájazdu sa môže počas roka meniť.

IV.
Zmena zmluvy o zájazde

1. Z objektívnych dôvodov je cestovná kancelária oprávnená zmeniť pred začatím zájazdu podmienky zmluvy a písomne navrhnúť zákazníkovi túto zmenu. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí byť v návrhu nová cena uvedená. Zákazník má právo rozhodnúť, či bude so zmenou zmluvy o zájazde súhlasiť alebo či od zmluvy o zájazde odstúpi. Ak zákazník v lehote 5 dní odo dňa, keď mu návrh na zmenu zmluvy bol doručený, od tejto cestovnej zmluvy písomne neodstúpi, má sa za to, že s jej zmenou súhlasí.
2. Zmena zmluvy o zájazde na základe požiadavky zákazníka:
a) zmena termínu zájazdu, miesta pobytu alebo typu ubytovania – je zmena považovaná za odstúpenie zákazníka od pôvodnej zmluvy o zájazde s nárokom na odstupné pre cestovnú kanceláriu podľa článku VI. týchto podmienok.
b) zmena termínu odletu/odchodu návratu (pred zahájením zájazdu do destinácie) – pred zahájením zájazdu je po dohode s cestovnou kanceláriou možná zmena odletu/odchodu návratu za poplatok 40 EUR za osobu.
c) zmena termínu odletu/odchodu návratu (počas zájazdu v destinácii) – za poplatok 30 EUR pri zmene letenky a 15 EUR pri zmene cestovného lístka v súvislosti s predĺžením/skrátením pobytu. V prípade predĺženia pobytu je nutné doplatiť služby; pri skrátení sa peniaze za nevyužité dni nevracajú; platba sa realizuje priamo sprievodcovi v destinácii. Tento poplatok sa vzťahuje len na predĺženie letenky/cestovného lístka vrátane pobytu zaisťovaného cestovnou kanceláriou ADRIALAND. V ostatných prípadoch sú poplatky za predĺženie letenky/cestovného lístka vyššia.
d) zmena počtu osôb v ubytovacej jednotke – zmena je posudzovaná ako odstúpenie od zmluvy o zájazde tých osôb, o ktoré je stav znížený. Tieto osoby sú povinné uhradiť cestovnej kancelárii odstupné podľa článku VI. tejto zmluvy. Napr.: v prípade storna 1 osoby v dvojlôžkovej izbe musí zaplatiť zostávajúca osoba príplatok za jednolôžkovú izbu alebo za obsadenie ubytovacej jednotky 1 osobou. Platí pre všetky typy ubytovacích jednotiek.
e) zmena osoby zákazníka/cestujúceho – pred začatím zájazdu je po dohode s cestovnou kanceláriou možná zmena osoby zákazníka/cestujúceho za poplatok 4 EUR. Zákazník/cestujúci je povinný cestovnej kancelárii oznámiť, že sa zájazdu namiesto neho alebo v zmluve o zájazde uvedených cestujúcich zúčastní iná osoba, v oznámení uvedená. Toto oznámenie musí obsahovať prehlásenie nového zákazníka, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a že spĺňa, v prípade, že sú stanovené, aj všetky podmienky pre poskytnutie zájazdu. Dňom doručenia tohto oznámenia sa osoba v ňom uvedená stáva zákazníkom, to však len v prípade, že toto oznámenie obsahuje tu uvedené náležitosti. Pôvodný a nový zákazník spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu.

V.
Odstúpenie od zmluvy cestovnou kanceláriou

1. Pred zahájením zájazdu je cestovná kancelária oprávnená od zmluvy o zájazde písomne odstúpiť:
a) z dôvodu zrušenia zájazdu. V tomto prípade má zákazník právo na iný zájazd cestovnej kancelárie a na vrátenie rozdielu ceny pôvodného zájazdu a zájazdu nového. V prípade, že si zákazník nový zájazd nevyberie, má právo na vrátenie ceny zrušeného zájazdu, ktorú už zaplatil. Lehota na vrátenie už zaplatenej ceny zájazdu je 10 dní počítaných odo dňa, kedy zákazník cestovnej kancelárii doručil svoje písomné oznámenie o tom, že si vybral nový zájazd o nižšej cene, alebo že si nový zájazd nevybral
b) v prípade, že je realizácia zájazdu podmienená dosiahnutím minimálneho počtu zákazníkov a tento počet nie je dosiahnutý. Takto
smie cestovná kancelária od zmluvy odstúpiť v lehote najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu a v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto odstúpenia zákazníkovi je cestovná kancelária povinná vrátiť zákazníkovi všetko, čo od neho na základe tejto zmluvy obdŕžala.
c) v prípade, keď hrozí nebezpečenstvo, že zákazník bude vážne ohrozovať priebeh zájazdu či obťažovať ostatných zákazníkov, najmä ak je pod vplyvom omamných alebo návykových látok, nemá pri sebe doklady potrebné pre vstup do zvolenej destinácie
d) v prípade, že zákazník má pri sebe strelnú či inú zbraň
e) sú na zákazníkovi zreteľné príznaky nákazlivého ochorenia či je takto chorý a hrozí nebezpečenstvo šírenia tejto nákazy
f) má zákazník v držbe drogy alebo iné omamné látky (okrem cigariet a alkoholu)
g) ak zákazník nedodržal zmluvné dojednania medzi ním a cestovnou kanceláriou.
2. Po začatí zájazdu je cestovná kancelária oprávnená od zmluvy o zájazde odstúpiť v prípadoch uvedených v odseku 1. písm. c), d), e), f), g) a ďalej v nasledujúcich prípadoch:
- nevhodného správania zákazníka, ktoré obťažuje ďalších účastníkov zájazdu
- ak zákazník narušuje priebeh zájazdu alebo je nebezpečenstvo takého narušenia, najmä ak je pod vplyvom návykových látok
- ak zákazník nerešpektuje vnútorný poriadok ubytovacieho zariadenia
- ak zákazník nedodržal zmluvné dojednania medzi ním a cestovnou kanceláriou
- ak zákazník poruší devízové, colné alebo iné predpisy navštívenej krajiny a týmto porušením ohrozí priebeh zájazdu
- ak zákazník napadá, fyzicky, slovne alebo inak pracovníkov a zástupcov cestovnej kancelárie.
3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa odseku 1. písm. c) až g) a odst. 2. tohto článku je právne relevantným odstúpením od zmluvy aj oznámenie zástupcu cestovnej kancelárie, v prípadoch odstúpenia z týchto dôvodov nemá zákazník právo na vrátenie už poskytnutého plnenia.

VI.
Odstúpenie od zmluvy zákazníkom

1. Pred zahájením zájazdu môže zákazník od uzatvorenej zmluvy odstúpiť:
a) z akéhokoľvek dôvodu. Toto odstúpenie (storno) je účinné iba v prípade, že má písomnú formu a je doručené cestovnej kancelárii pred zahájením zájazdu (odletom/odchodom). V prípade tohto odstúpenia je zákazník povinný do 7 dní odo dňa účinnosti tohto odstúpenia uhradiť cestovnej kancelárii odstupné, stanovené z čiastky ceny zájazdu k úhrade takto:
- vo výške 20% pri storne doručenom cestovnej kancelárii v období do 60 a viac dní pred odletom/odchodom
- vo výške 50% pri storne doručenom cestovnej kancelárii v období 59-20 dní pred odletom/odchodom
- vo výške 90% pri storne doručenom cestovnej kancelárii v období 19-8 dní pred odletom/odchodom
- vo výške 100% pri storne doručenom cestovnej kancelárii v dobe kratšej ako 8 dní pred odletom/odchodom
b) z dôvodov daných čl. IV., bod 1. týchto všeobecných podmienok
c) z dôvodov porušenia povinností cestovnej kancelárie, daných zmluvou o zájazde.
2. Cestovná kancelária je povinná vrátiť zákazníkovi všetko, čo od neho obdržala na úhradu ceny zájazdu, a to do 10 dní odo dňa, keď jej bolo písomné odstúpenie zákazníka od zmluvy o zájazde doručené. Ak je odstúpenie zákazníkom učinené podľa odst. 1., písm. a) tohto článku, má cestovná kancelária právo započítať svoj nárok na odstupné oproti svojmu záväzku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.

VII.
Ďalšie práva a povinnosti cestovnej kancelárie

1. Cestovná kancelária si vyhradzuje právo prideľovania sedadiel zákazníkovi v dopravnom prostriedku. Zohľadnenie pri prideľovaní sedadiel je možné len po písomnej žiadosti zákazníka, ktorú cestovná kancelária potvrdí.
2. Cestovná kancelária si vyhradzuje právo na zmenu hodiny odletu/odchodu alebo príletu/príchodu, ako aj na zmenu trasy a vecného a časového programu zájazdu, ak tieto zmeny sú potrebné z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych okolností, štrajku, dopravných problémov a porúch a ďalších okolností, ktoré cestovná kancelária nemôže svojou činnosťou ovplyvniť. V týchto prípadoch cestovná kancelária nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku uvedených zmien.

VIII.
Ďalšie práva a povinnosti zákazníka

1. U osoby mladšej 18 rokov, ktorá sa zúčastňuje zájazdu bez prítomnosti svojho zákonného zástupcu, je nutný súhlas zákonného zástupcu udelený formou podpisu zmluvy o zájazde. Podpis zákonného zástupcu musí byť úradne overený.
2. U osoby mladšej 15 rokov je v priebehu zájazdu nutný sprievod jej zákonného zástupcu alebo inej dospelej osoby. V prípade sprievode inou dospelou osobou je táto povinná predložiť cestovnej kancelárii pred zahájením zájazdu písomný súhlas zákonného zástupcu neplnoletej osoby s úradne overeným podpisom.
3. Zákazník zodpovedá za platnosť svojich cestovných dokladov. V prípade, že sú jeho doklady neplatné alebo nespôsobilé a zákazník sa z tohto dôvodu nemôže zájazdu zúčastniť, považuje sa táto skutočnosť za odstúpenie zákazníka od uzatvorenej zmluvy o zájazde.
4. V prípade straty cestovných dokladov v priebehu zájazdu je zákazník povinný zaobstarať si nové na svoje vlastné náklady. Zástupca cestovnej kancelárie v mieste pobytu v takom prípade zabezpečí doprovod tomuto zákazníkovi na policajnú stanicu a oznámi mu potrebné kontaktné adresy. Všetky náklady, ktoré v tejto súvislosti cestovnej kancelárii vzniknú, je zákazník povinný uhradiť.
5. V prípade leteckej prepravy je zákazník povinný dodržať povolený
hmotnostný limit batožiny určený leteckou spoločnosťou, v prípade autobusovej dopravy je zákazník povinný dodržať povolený hmotnostný limit batožiny do 15 kg na osobu. Nedodržanie tohto limitu a v dôsledku toho vzniknuté problémy s preťažením autobusu, sú porušením zmluvných podmienok zákazníkom a cestovná kancelária je v takomto prípade oprávnená požadovať od zákazníka náhradu škody v dôsledku toho vzniknutej.
6. Zákazník nesie zodpovednosť za všetky škody, ktoré v priebehu zájazdu spôsobil na zariadení a majetku cestovnej kancelárie alebo osôb poskytujúcich služby v rámci zájazdu a je povinný tieto škody nahradiť.

IX.
Zvláštne ustanovenia

1. Cestovná kancelária si vyhradzuje právo na prípadné odlišnosti v katalógu oproti skutočnostiam v priebehu zájazdu, ktoré nie je schopná ovplyvniť alebo ktoré nastali po uzávierke katalógu. Katalóg cestovnej kancelárie ponúka základné popisy jednotlivých ubytovacích zariadení. Na vyžiadanie je možné poskytnúť aj ďalšie informácie.
2. Cestovná kancelária si vyhradzuje právo na úpravu programu alebo časového harmonogramu zájazdu z dôvodu tzv. vyššej moci (nepriaznivé počasie, cestné kalamity, hraničné blokády, politické nepokoje, živelné pohromy apod.).
3. Cestovná kancelária nezodpovedá za možné meškanie dopravných prostriedkov, ako aj následky z toho plynúce. Cestovná kancelária nezodpovedá za škody, ktoré prípadným oneskorením dopravných prostriedkov môžu zákazníkovi vzniknúť.
4. Neskorý nástup na ubytovanie z dôvodu meškania dopravných prostriedkov nedáva zákazníkovi právo na neskoré vypratanie ubytovacieho zariadenia v deň ukončenia pobytu.
5. Ubytovanie zákazníka v mieste pobytu prebieha v plnej kompetencii ubytovateľov. Cestovná kancelária nemá vo väčšine prípadov priamy vplyv na určenie konkrétnej izby alebo apartmánu a požiadavky zákazníka v tomto smere môže cestovná kancelária zabezpečiť len v rámci svojich možností a po predchádzajúcej dohode so zákazníkom, uzatváranej nad rámec zmluvy o zájazde.
6. Fakultatívne služby uvádzané v ponukovom katalógu cestovnej kancelárie nie sú predmetom zmluvy o zájazde a uzatvoreného zmluvného vzťahu medzi cestovnou kanceláriou a zákazníkom. Ide o služby doplnkové, hradené zákazníkom, v prípade, že tieto doplnkové služby čerpá, v mieste pobytu. Nemožnosť čerpať niektorú z ponúkaných fakultatívnych služieb z dôvodu sezónnosti, malej obsadenosti apod., nedáva zákazníkovi právo na zmenu podmienok zmluvy o zájazde, ani možnosť od nej z tohto dôvodu odstúpiť.
7. Cestovná kancelária má právo použiť osobné údaje účastníkov zájazdu v rozsahu danom potrebami zabezpečenia daného zájazdu a zahrnúť tieto do databázy cestovnej kancelárie.

X.
Uplatnenie reklamácie

1. Zákazník je povinný prípadnú vadu reklamovať bez zbytočného odkladu u zástupcu cestovnej kancelárie v mieste pobytu alebo u zástupcu zariadenia poskytujúceho službu tak, aby mohla byť včas uskutočnená náprava v mieste samom. Jedine tak môže byť závadný stav odstránený, služba doplnená alebo poskytnutá znovu.
2. Reklamácie a nároky plynúce z porušenia povinnosti cestovnej kancelárie sa uplatňujú bez zbytočného odkladu. Ak zákazník nevytkne vadu bez zbytočného odkladu vlastným zavinením , tak mu nebude právo na zľavu z ceny priznané, ak vadu nevytkne najneskôr do jedného mesiaca po skončení zájazdu, a to na adrese: ADRIALAND s.r.o., Údolní 11, 602 00 Brno, Česká republika, alebo u osoby, ktorá sprostredkovala uzatvorenie zmluvy o zájazde. Výsledok reklamačného konania je cestovná kancelária ADRIALAND s.r.o. povinná zákazníkovi oznámiť do 30 dní odo dňa, kedy bola písomná reklamácia doručená na vyššie uvedenú adresu cestovnej kancelárie.

XI.
Poistenie

1. Povinné zákonné poistenie cestovnej kancelárie (poistenie proti úpadku) v zmysle zákona 159/1999 Sb.
Každý zákazník, ktorý si u cestovnej kancelárie zakúpi zájazd (kombinácia aspoň dvoch služieb cestovného ruchu) je poistený proti úpadku cestovnej kancelárie. Doklad o tomto poistení cestovná kancelária odovzdá zákazníkovi pri podpise zmluvy o zájazde, kedy jej podpisom prevzatie tohto dokladu zákazník potvrdzuje. Zákazník, ktorý si u cestovnej kancelárie zakúpi jednotlivú službu cestovného ruchu, nie je poistený proti úpadku cestovnej kancelárie.
2. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
Nie je zahrnuté v cene zájazdu. V prípade požiadavky na túto poistku si ju zákazník zaistí na svoje náklady sám. Túto poistku je možné zaistiť aj prostredníctvom cestovnej kancelárie, vždy potom na náklady zákazníka. Poistná zmluva vzniká výhradne medzi cestujúcim a poisťovňou. Prípadnú poistnú udalosť rieši klient priamo s poisťovňou. Zástupcovia cestovnej kancelárie sú klientom nápomocní pri riešení eventuálnych zdravotných problémov. Lieky a ošetrenie sa platia na mieste.

XII.
Záverečné ustanovenia

1. Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.01.2014.
2. Ponuka zájazdov v katalógu je pripravovaná s časovým predstihom. Údaje uvedené v katalógu boli spracované na základe informácií dostupných a platných v čase jeho spracovania. V čase medzi vydaním katalógu a realizáciou zájazdu môžu nastať nové okolnosti, ktoré majú vplyv na podmienky realizácie zájazdu. Cestovná kancelária ADRIALAND si preto vyhradzuje právo na zmenu údajov uvedených v katalógu.
3. Ústne informácie, ktoré zákazník obdrží na predajnom mieste, nezaväzuje CK viac, než je uvedené v písomnej ponuke, zmluve o zájazde.
4. Tieto všeobecné podmienky sú pre zmluvné strany zmluvy o zájazde záväzné okamihom uzatvorenia zmluvy o zájazde. Zákazník svojím podpisom na zmluve potvrdzuje, že sú mu tieto všeobecné podmienky známe, tak ako mu je známa povinnosť ich v plnom rozsahu rešpektovať.
5. Neoddeliteľnou súčasťou všeobecných podmienok je Infoservis uvedený v katalógu cestovnej kancelárie ADRIALAND.
6. Tlačové chyby vyhradené.


Dôležité odkazy

ADRIALAND s.r.o.

Štefánikova 51
949 01 NITRA

(+421) 376 51 85 83
info.sk@adrialand.sk
po-pia: 9–18 hod., so: 9–13 hod

Prihláste sa k odberu noviniek

Neunikne vám žiadna výhodná ponuka